วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลของความเข้มข้นของแคดเมียมต่อการเติบโตและการสะสมแคดเมียม จากน้ำเสียสังเคราะห์ของบัวสาหร่าย (Cabomba caroliniana A. Gray)
ชื่อบทความ(Eng): Effects of Cadmium Concentration on Growth and Cadmium Accumulation from Synthetic Wastewater of Cabomba caroliniana A. Gray
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ปิยะนาฎ สวนแก้ว1 สุทธาธร ไชยเรืองศรี1,2 และ อรุโณทัย จำปีทอง1,2,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PIYANART SUANKEAW1, SUTTHATHORN CHAIRUANGSRI1,2 & ARUNOTHAI JAMPEETONG1,2,*
เลขที่หน้า: 161  ถึง 171
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของแคดเมียมต่อการเติบโตและการสะสมแคดเมียมของบัวสาหร่าย (Cabomba caroliniana A. Gray) โดยปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารตามสูตรของ Smart & Barko (1985) ที่มีการเติมไนโตรเจนในรูปไนเทรตความเข้มข้น 500 μM และสารละลายแคดเมียม 5 ระดับความเข้มข้น (0,1, 5, 10 และ 15 mg L-1) เป็นเวลา 27 วัน พบว่าอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ของพืชที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่มีแคดเมียมลดลง โดยมีค่าต่ำสุดเมื่อพืชได้รับแคดเมียมความเข้มข้น 1 mg L-1 (-0.018 g g-1d-1) และเมื่อพืชได้รับแคดเมียมในระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมีผลทำให้จำนวนยอดที่เกิดขึ้นใหม่ ความยาวของยอดใหม่ จำนวนราก และความยาวรากน้อยลงสำหรับการสะสมแคดเมียมในเนื้อเยื่อพืชพบสูงสุด เมื่อพืชได้รับแคดเมียมที่ระดับความเข้มข้น 15 mg L-1 (10.50 mg g-1 dw) นอกจากนี้ พบว่าพืชมีจำนวนคลอโรพลาสต์ และปริมาณคลอโรฟิลล์ในเนื้อเยื่อลดลงเมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่มีแคดเมียมในระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้น

     This research aims to study the effects of cadmium concentration on growth and cadmium accumulation of Cabomba caroliniana A. Gray. The plants were cultivated in the nutrient solution modified from Smart & Barko (1985) with added nitrate nitrogen (500 μM) and cadmium (0, 1,5, 10 and 15 mg L-1) for 27 days. The relative growth rate (RGR) of the plants decreased and the lowest RGR was found in the plants supplied with 1 mg L-1 of cadmium (-0.018 g g-1d-1). New-shoot number, root number and their length were decreased in the plants supplied with cadmium at high concentration. Cadmium accumulation in the plant tissue was highest in the plants grown in the nutrient solution containing 15 mg L-1 cadmium(10.50 mg g-1 dw). The chloroplast number and chlorophyll content also decreased when the plants were supplied with high cadmium concentration.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4251 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand