วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง และลิพิดเพอรอกซิเดชันของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียด จากความร้อน
ชื่อบทความ(Eng): Effect of brassinosteroid on photosynthesis and lipid peroxidation of Oryza sativa L. cv. Pathum Thani 1 under heat stress
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): วีรศิลป์ สอนจรูญ1 คณพล จุฑามณี1,* ลิลลี่ กาวีต๊ะ1 วิทิตร ใจอารีย์2 อภิชาต สุขสำราญ3 และ ธีรพัฒน์ เทพแก้ว1
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WEERASIN SONJAROON1, KANAPOL JUTAMANEE1,*, LILY KAVEETA1, WITITH CHAI-ARREE2, APICHART SUKSAMRARN3 & TEERAPAT TEPKAEW1
เลขที่หน้า: 183  ถึง 190
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     บราสสิโนสเตียรอยด์เป็นฮอร์โมนพืชที่มีบทบาทในการบรรเทาความเครียดจากความร้อนการศึกษาผลของ 7, 8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยทำการทดสอบในสภาพโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืนเท่ากับ 40/30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 วัน โดยมีสิ่งทดลองแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวที่ไม่ได้พ่นด้วย DHECD และอยู่ในอุณหภูมิปกติ ข้าวที่ไม่ได้พ่นด้วย DHECD และได้รับอุณหภูมิสูงข้าวที่พ่น DHECD  0.1, 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ และได้รับอุณหภูมิสูงในระยะสร้างช่อดอกของข้าวพบว่าการใช้สาร DHECD  ที่ความเข้มข้น 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ สามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิค่านำไหลปากใบ และอัตราการคายน้ำสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินอกจากการใช้สาร DHECD ที่ความเข้มข้น 1 และ 10 ไมโครโมลาร์นี้ ยังช่วยลดการเกิดลิพิดเพอรอกซิเดชันในสภาพที่อุณหภูมิสูง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาร DHECD ที่ความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์สามารถบรรเทาความเครียดจากความร้อนของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้ โดยสามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง และลดการเกิดลิพิดเพอรอกซิเดชันในสภาวะความเครียดจากความร้อน

     The brassinosteroids are the plant hormone which could act as an alleviator of heat stress. This study aimed to investigate the effect of 7, 8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) on physiological response of rice (Oryza sativa L. cv. Pathum Thani 1) in green house experiments which control the temperature at 40D/30NoC for 9 days. The experiments were divided into five groups of unstressed control plant with non chemical application, stressed control plant with non chemical application, stressed plant with foliar application of 0.1, 1 and 10 μM DHECD at panicle initiationg rowth stage (Pi). The result demonstrated that application of 1 and 10 μM DHECD significantly improved net photosynthetic rate, stomatal conductance and transpiration rate. Furthermore, foliar spray with 1 and 10 μM DHECD potentially reduced lipid peroxidation under high temperature. The results indicated that application of 1 μM DHECD could alleviate heat stress of rice cultivar ‘Pathum Thani 1’ by increasing net photosynthetic rate and decreasing lipid peroxidation under heat stress.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4281 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand