วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): 1-เมทิลไซโคลโพรพีนป้องกันการเสื่อมสภาพในช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์ขาวสนานที่เกิดจากการได้รับเอทิลีนจากภายนอก
ชื่อบทความ(Eng): 1-Methylcyclopropene prevents deterioration in Dendrobium ‘Khao Sanan’ inflorescences caused by exogenous ethylene
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ภูมิพงษ์ ชูช่วยสุวรรณ1 กุลนาถ อบสุวรรณ2 และ กนกวรรณ เสรีภาพ1,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : POOMPONG CHUCHOUISUWAN1, KULLANART OBSUWAN2 & KANOGWAN SERAYPHEAP1,*
เลขที่หน้า: 191  ถึง 198
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การใช้ 1-เมทิลไซโคลโพรพีน (1-MCP) เพื่อศึกษาผลกระทบของเอทิลีนต่ออายุการปักแจกัน และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานโดยนำช่อดอกกล้วยไม้มารมด้วย1-MCP ความเข้มข้น 500 nL·L-1 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และตามด้วยเอทิลีนความเข้มข้น 0.4 μL·L-1 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) สำหรับช่อดอกกล้วยไม้ที่ได้รับการรมด้วย 1-MCP และ 1-MCP ร่วมกับเอทิลีนมีอายุการปักแจกันเพิ่มขึ้น (11.5 และ 11.4 วัน) ในขณะที่การรมด้วยเอทิลีนทำให้อายุการปักแจกันลดลงครึ่งหนึ่ง (3.5 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ในชุดทดลองที่ได้รับ 1-MCP พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดการดูดน้ำ การสร้างเอทิลีนการเปลี่ยนแปลงของสีดอก และยังช่วยชะลอการเสื่อมตามอายุของดอกและการร่วงของดอกตูมได้อีกด้วยแต่ไม่มีผลต่อการร่วงของดอกบาน สำหรับชุดทดลองที่รมด้วยเอทิลีน พบว่าสามารถเร่งการเกิดอาการเสื่อมตามอายุของดอกกล้วยไม้ให้เร็วขึ้นได้แก่ การเหี่ยว และการร่วงของดอก โดยช่อดอกที่ได้รับเอทิลีนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวที่ลดลงในแง่ของน้ำหนักสดการดูดน้ำ และยังส่งเสริมให้เกิดการเสื่อมตามอายุของดอกการร่วงของดอก การเปลี่ยนแปลงของสีดอก และการสร้างเอทิลีนในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นการทำงานของ 1-MCP ที่สามารถยับยั้งผลที่เกิดขึ้นจากเอทิลีนได้อย่างชัดเจน

     1-Methylcyclopropene (1-MCP) was used to determine the effects of exogenous ethylene on the vase life and postharvest quality of Dendrobium ‘Khao Sanan’ inflorescences. Cutinflorescences were pretreated with 500 nL·L-1 1-MCP for 3 h and then exposed to 0.4 μL·L-1 ethylene for 24 h at 25oC. 1-MCP and 1-MCP plus ethylene treatments increased the vase life (11.5 and 11.4 days) while ethylene treatment reduced the vase life (3.5 days) when compared to the untreated control. 1-MCP treatment showed significant maintenance of fresh weight, water uptake, ethylene production, colour changes, delayed flower senescence and flower bud abscission. However, 1-MCP had no effect on open flower abscission. Ethylene treatment resulted in accelerated senescence in the form of wilting, drooping and abscission in the cut orchid flower. Ethylene-treated inflorescences showed reduced postharvest quality in terms of fresh weight, water uptake and hastened flower senescence, flower abscission, color changes and ethylene production. This study showed the 1-MCP action in inhibiting the ethylene effects.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4078 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand