วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การชักนำการเกิดยอดและแคลลัสของผักดีด (Solanum spirale Roxb.) ในหลอดทดลอง
ชื่อบทความ(Eng): In vitro shoot and callus induction of Phak Deed (Solanum spirale Roxb.)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ทิพวรรณ คงทอง และ ยุพิน จินตภากร*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : TIPPAWAN KHONGTHONG & YUPYN CHINTAPAKORN*
เลขที่หน้า: 211  ถึง 222
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีการใช้ผักดีด (Solanum spirale Roxb.) เป็นทั้งผักพื้นบ้านที่รับประทานเป็นอาหารและเป็นพืชสมุนไพร มีการศึกษาพบว่า ผักดีดมีความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระได้สูงกว่าผักเศรษฐกิจทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์และการเพาะปลูกขยายพันธุ์ยังมีน้อยมากในท้องถิ่นดังนั้นจึงได้นำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้เพื่อชักนำการเกิดยอดและแคลลัสจากชิ้นส่วนปล้องและชิ้นส่วนใบของผักดีดในอาหารสูตร MS  ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซินคือ 2, 4-dichlorophenoxy acetic (2, 4-D) หรือ naphthalene acetic acid (NAA) และไซโทไคนินคือ benzyl adenine (BA) หรือ kinetin พบว่าชิ้นส่วนปล้องที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS  ที่เติม BA0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดดีที่สุด คือ 2.83±0.28 ยอดต่อชิ้นส่วนปล้อง ซึ่งมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนการเกิดแคลลัสพบได้ทั้งจากชิ้นส่วนปล้อง และชิ้นส่วนใบโดยสามารถชักนำการเกิดแคลลัสได้มากที่สุดจากชิ้นส่วนปล้องที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม 2, 4-D 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร แคลลัสที่ได้จากอาหารสูตรดังกล่าวมีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเป็น 143.38±11.39 และ 18.53±0.82 มิลลิกรัม ตามลำดับซึ่งมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังนั้นชิ้นส่วนปล้องของผักดีดจึงเป็นชิ้นส่วนที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดยอดและแคลลัสได้ดีกว่าชิ้นส่วนใบ

     Phak Deed (Solanum spirale Roxb.) is used as both local vegetable and medicinal plant in northern Thailand. The previous study found that Phak Deed possessed a significantly higher radical scavenging activity than most commercial vegetables. However, Phak Deed has not either been widely used or propagated. Therefore, the aim of this study is to use tissue culture technique for shoot and callus induction. The internode and leaf explants of Phak Deed were cultured on MS medium supplemented with different concentrations of auxins (2, 4-D or NAA) and cytokinins (BA or kinetin). The results showed that the most effective plant growth regulator was 0.5 mg/L BA for shoot induction of internode explants, (2.83±0.28 shoots per explant) which was significantly different from the control treatment. Apart from that, callus could be induced from both internode and leaf explants, however, the greatest yield (143.38±11.39 mg FW and 18.53±0.82 mg DW ) was obtained from internode explants cultured on MS medium supplemented with 0.1 mg/L 2, 4-D. Thus, internode explant of Phak Deed is the better part for shoot and callus induction than its leaf explant.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4140 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand