วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในประเทศไทย
ชื่อบทความ(Eng): Study on the crustose lichens of family Physciaceae in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): สัญญา มีสิม* และ พชร มงคลสุข
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANYA MEESIM* & PACHARA MONGKOLSUK
เลขที่หน้า: 65  ถึง 72
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมไลเคนแบบครัสโตส วงศ์ฟิสเซียซีอิ(Physciaceae) จากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย จัดทำคู่มือการจำแนกและฐานข้อมูลทางอนุกรมวิธานจากไลเคนบนหินและพันธุไ์ มท้ ี่รวบรวมได  632 ตัวอยา่ ง บนพื้นที่ 11 จังหวัด 9 สภาพปา่ คือ ปา่ ชายเลน ป่าดิบเขา ป่าดิบเขาต่ำ ป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะเขาต่ำ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และสังคมพืชชายหาด สามารถจำแนกไลเคนได้ 4 สกุล คือ Amandinea, Buellia, Dimelaena และ Rinodina รวม 34 ชนิด โดยพบไลเคน Amandinea diorista, Buellia almeriensis, B. chloroleuca, B. subsororioides, B. triseptata และ Dimelaena weberi เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และคาดว่าจะพบไลเคนชนิดใหม่
ของโลกอีก 4 ชนิด และ Buellia curtisii, B. erubescens และ B. glaucotheca สามารถพบได้ทั่วไป
        The main objective of this investigation is to compile crustose lichen of Physciaceae at various places of Thailand for taxonomic identification, determination keys and taxonomic database construction. From 632 lichen collecting samples during January 2003 to January 2010 of corticolous and saxicolous from 11 provinces, nine forest types: mangrove forest, lower montane forest, lower montane rain forest, dry evergreen forest, lower montane scrub, dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, tropical evergreen rain forest and strand vegetation, were identified into four genera: Amandinea, Buellia, Dimelaena and Rinodina, totally 34 species. Amandinea diorista, Buellia almeriensis, B. chloroleuca, B. subsororioides, B. triseptata and Dimelaena weberi, were found to be new record to Thailand. There were four unknown taxa expecting to be new species, whereas the common crustose lichens were Buellia curtisii, B. erubescens and B. glaucotheca.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 147 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand