วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Floral nectary and osmophore of Ceropegia suddeei Kidyoo (Apocynacece, Asclepiadoideae)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHAYANIN KRAITHEP & AROONRAT KIDYOO*
เลขที่หน้า: 197  ถึง 206
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

   The flowers of many Ceropegia species emit scent to attract their pollinators and exude nectar which may play an important role in reorientation of insects to the male and female reproductive structures. Although the chemical compositionsof floral scent were well identified in several species of the genus, the precise localization of scent producing/emitting area and nectariferous tissue is still poorly known. In this study, the osmophore and nectary of C. suddeei are investigated histochemically andanatomically. The result indicates that the osmophore is located on the adaxial surface of the corolla lobesand the nectaries are found behind each of the five guide rails. These secretory structures are characterized in detail.


     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand