วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): In search for the origins of Musa balbisiana-genome containing bananas using their endogenous viral sequences
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BANYAR AUNG, PANIDA KONGSAWADWORAKUL, JAMORN SOMANA & SASIVIMON SWANGPOL,*
เลขที่หน้า: 215  ถึง 220
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         Most wild and cultivated bananas containing Musa balbisiana Colla genome (designated as BB, BBB, ABB, and AAB) were found to be endogenized by badnavirus, which is believed to co-evolve with their host plants. To assess diversity and evolutionary history of the bananas, we reconstructed phylogenetic relationship among 91 endogenous pararetroviral sequences using ribonuclease H (RNase H) domain of reverse transcriptase (RT) and based on maximum parsimony analyses. The results revealed 21 clusters in two clades. Most members in one clade were native to Thailand, while the others were from elsewhere. Based on these endogenous viral sequences, the origins of the hosts were still ambiguous and possible reasons are discussed.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 4012 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand