Thai Journal of Botany
     
Article's details
 
Title: Lichen for Traditional Medicine
ชื่อบทความ: ไลเคนกับการใช้เป็นยารักษาโรค
Author: KHWANRUAN PAPONG
ชื่อผู้แต่ง : ขวัญเรือน พาป้อง
Pages: 1 - 13
Year: 2555
Year No.: 4
Volume: 1   Show All Articles
Abstract:

    ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดรามีรูปแบบการเจริญเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การเจริญเติบโตอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างสาหร่ายและรา จากรายงานการใช้ไลเคนเป็นยา พบในรายงานของภูมิปัญญาของชาวอินเดีย (traditional Indian medicine) ภูมิปัญญาของชาวจีน (traditional Chinese medicine) และภูมิปัญญาของชาวยุโรป (homeopathic and western medical herbals) โดยพบว่าหลายโรคที่มีการใช้ไลเคนในการรักษา เช่น โรคไขข้ออักเสบ โรคผมร่วง โรคท้องผูก โรคไต โรคเรื้อน โรคคอหอยอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดเชื้อ โรคพยาธิและการติดเชื้อหนอนพยาธิ มีรายงานการนำสารธรรมชาติที่ไลเคนสร้างขึ้นไปใช้เป็นยาในภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง เช่น กรดอุสนิค (usnic acid) และสารแอทราโนริน (atranorin) นอกจากนี้มีการทดสอบสารธรรมชาติของไลเคนในสัตว์ทดลอง เช่น เพื่อยับยั้งจุลชีพก่อโรค ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภูมิคุ้มกัน ดังนั้นสารธรรมชาติที่ไลเคนสร้างขึ้นมามีรายงานถึงศักยภาพการนำไปใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคอย่างกว้างขวาง

    

     Lichens are a unique life style in the Kingdom Fungi. They are a symbiosis between algae or cyanobacteria and fungi. They have been used in traditional medicine; including traditional Indian medicine, traditional Chinese medicine, homeopathy and western medical herbals. The diverse diseases for which lichens have been used include arthritis, alopecia, constipation, kidney diseases, leprosy, pharyngitis, rabies, infections, worms and infestation. The secondary metabolites, such as usnic acid and atranorin have been reported to be bioactive in traditional medicine. Animal investigations on secondary metabolites of lichens have demonstrated antimicrobial, antitumor and immunomodulatory activity. Therefore, the secondary compounds in lichens have high potential of medical use.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4233 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand