วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อบทความ(Eng): Preliminary study of family orchidaceae in Nam Nao National Park, Petchabun province.
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): วรชาติ โตแก้ว และ ประนอม จันทรโณทัย
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Worachat Tokeaw & Pranom Chantaranothai
เลขที่หน้า: 49  ถึง 59
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: สำรวจและศึกษาพืชวงศ์กล้วยในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2550-2551 พบไม้กล้วยจำนวน 56 สกุล 129 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุดคือสกุลหวาย (Dendrobium Sw.) มี 30 ชนิด และพบกล้วยไม้กลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 8 ชนิด ได้แก่ ผาเวียง (Dendrobium albosagiuneum Lindl. Ex Pantox) กล้วยส้มสยาม (Didymoplexiella siammensis (Rolfe) Seidenf.) เอื้องคีรีวงศ์ (Didymoplexiopsis khiriwongensis Seidenf.) รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor (Lindl. Ex Bateman) Pfitzer) นางอั้ว (Pacteilis susanae (L.)) ช้างกระ (Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl.) สามปอยแพะ (Vanda bensonii Bateman) และเอื้องปากเป็ด (V. pumila Hook.f.)
download count:
     right-buttom
     
 

There are 239 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand