วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Morphological and molecular characterization of Fusarium spp., the fungi associated with mulberry root rot disease in north-eastern Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WARAPORN SUTTHISA1, NIWAT SANOAMUANG1,2* AND SARIDIPORN CHUPRAYOON3
เลขที่หน้า: 25  ถึง 39
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         This study was conducted to isolate and identify Fusarium spp. the associated causal agents of mulberry root rot disease. One hundred and  fty-seven isolates of Fusarium spp. were obtained from 5 mulberry plantations during 2007 to 2008. All species were identied morphologically with particular emphasis on macroconidia, microconidia, the size and types of conidiophores, and the presence or absence of chlamydospores. The species associated with mulberry roots and surrounding rhizosphere were identied to 11 species including 102 isolates of Fusarium solani, 26 of F. moniliforme, 16 of F. oxysporum, 3 each of F. phaseoli and F. dlamini, 2 of F. culmorum, 1 each of F. dimerum, F. graminearum, F. beomiforme, F. scirpi and F. anthophilum. Genetic variation of 30 isolates of Fusarium spp. was studied using random amplied polymorphic DNA (RAPD) markers. Four primers A02, A03, A07 and A09 produced  fingerprint profles, which clearly distinguished between the different species of Fusarium spp. The high level of genetic variability among species of Fusarium allowed fingerprinting of most of the isolates by examining patterns produced by several primers. The results suggest that RAPD-PCR is a useful method for analyzing genetic variation within and between Fusarium spp.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 398 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand