วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ(Eng): Taxonomy of the genus Cyperus L. in Phu Chong Na Yoi National Park, Ubon Ratchathani province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): วลัยภรณ์ เสรีมงคลนิมิต และ ฉัตรชัย เงินแสงสรวย*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WALAIPHON SAREEMONGKONNIMIT & CHATCHAI NGERNSAENGSARUAY*
เลขที่หน้า: 1  ถึง 10
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

ศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.. 2553 ถึงธันวาคม พ.. 2555 โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนามตามเส้นทางสำรวจ 8 เส้นทาง ครอบคลุมสังคมพืช 5 แบบ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-300 เมตร ได้แก่ สังคมพืชลานหิน ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และพื้นที่เปิดโล่ง พบ 14 ชนิด และ 1 พันธุ์ ได้แก่ C. castaneus Willd. (กกโปร่ง) C. compactus Retz. (หญ้าใบคม) C. compressus L. (กกดอกแบน) C. cyperinus (Retz.) J.V. Suringar (หญ้าเหลี่ยม) C. difformis L. (กกขนาก) C. iria L. (หญ้ารังกาขาว) C. laxus Lam. var. laxus (หญ้าตีนกา) C. leucocephalus Retz. (หญ้าแฝกไหมC. pilosus Vahl (กกช่อดอกขน) C. pulcherrimus Willd. & Kunth (กกเล็ก) C. rotundus L. (หญ้าแห้วหมู) C. tenuiculmis Boeck. (หญ้าดอกแดง) C. tenuispica Steud. (กกนา) และ C. trialatus (Boeck.) Kern (หญ้าสามเหลี่ยม)


          A taxonomic study of the genus Cyperus L. in Phu Chong Na Yoi national park, Ubon Ratchathani province was conducted from July 2010 to December 2012. Field exploration and specimen collections were made along eight routes representing five vegetation types at 200-300 m.s.l. of open rock platform, deciduous dipterocarp forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest and open area. Fourteen species and one variety of the Cyperus were recognized, i.e. C. castaneus Willd. (Kok prong), C. compactus Retz. (Ya bai khom), C. compressus L. (Kok dok baen), C. cyperinus (Retz.) J.V. Suringar (Ya liam), C. difformis L. (Kok khanak), C. iria L. (Ya rangka khao), C. laxus Lam. var. laxus (Ya tin ka), C. leucocephalus Retz. (Ya faek mai), C. pilosus Vahl (Kok cho dok khon), C. pulcherrimus Willd. & Kunth (Kok lek), C. rotundus L. (Ya haeo mu), C. tenuiculmis Boeck. (Ya dok daeng), C. tenuispica Steud. (Kok na) and C. trialatus (Boeck.) Kern (Ya sam liam).


download count:
     right-buttom
     
 

There are 3944 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand