วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
Taxonomy of the genus Cyperus L. in Phu Chong Na Yoi National Park, Ubon Ratchathani province
2 หญ้าวงศ์ย่อย Chloridoideae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
Subfamily Chloridoideae (Poaceae) in Phu Chong Na Yoi national park, Ubon Ratchathani province
3 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
Biodiversity of lichens in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province
4 ความหลากหลายของไลเคนบนผิวลำต้นจันทน์ผาและจันทน์แดงบริเวณป่าเขาหินปูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
Diversity of corticolous lichens on Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. Chen and D. jayniana Wilkin & Suksathan in limestone forest at Nong Hin district, Loei province
5 ไลเคนกลุ่ม Thelotremoid Graphidaceae ในเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Thelotremoid Graphidaceae lichens in Ko Pha-ngun, Suratthani province
6 การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย
Preliminary study on the Pyrenolichens from the Islands of Thailand
7 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการกับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
The relationships between some environmental factors and distribution of plant communities at Khao Laem, Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province
8
The variation of litter decomposing abilities of Coprinopsis cinerea from nitrogen-enriched environments in Thailand
9 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นบางชนิดในถิ่นอาศัยที่แตกต่างกัน
A comparative study of the anatomical characters of some ferns from different habitats
10
Microscopic study of plants containing cardiac glycoside in Apocynaceae
11 กายวิภาคศาสตร์และคุณสมบัติบางประการของเนื้อไม้มะม่วง มะมุด และมะม่วงกะล่อน
Anatomy and some properties of woods in Mangifera indica L., M. foetida Lour. and M. caloneura Lour.
12 ความแปรปรวนของการสังเคราะห์ด้วยแสงระหว่างฤดูกาลและระบบนิเวศของไลเคนในเขตร้อน
Variation of photosynthesis among seasons and ecosystems of some lichens in the tropic
13 ทิศทางการรับแสงและการให้น้ำต่อการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียม
Aspect orientation and water treatment on growth of the lichen Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale transplanted on artificial substrate
14 ผลของความเข้มข้นของแคดเมียมต่อการเติบโตและการสะสมแคดเมียม จากน้ำเสียสังเคราะห์ของบัวสาหร่าย (Cabomba caroliniana A. Gray)
Effects of Cadmium Concentration on Growth and Cadmium Accumulation from Synthetic Wastewater of Cabomba caroliniana A. Gray
15 ผลของสารสกัดขว้าวต่อการเติบโตของต้นกล้าวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด
Effect of Haldu (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) extracts on seedling growth of some weeds and cultivated plants
16 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง และลิพิดเพอรอกซิเดชันของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียด จากความร้อน
Effect of brassinosteroid on photosynthesis and lipid peroxidation of Oryza sativa L. cv. Pathum Thani 1 under heat stress
17 1-เมทิลไซโคลโพรพีนป้องกันการเสื่อมสภาพในช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์ขาวสนานที่เกิดจากการได้รับเอทิลีนจากภายนอก
1-Methylcyclopropene prevents deterioration in Dendrobium ‘Khao Sanan’ inflorescences caused by exogenous ethylene
18 ผลของฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิตต่อคุณภาพของผลมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้
Effects of nanocomposite packaging film on quality of ‘Nam Dok Mai’ mangoes
19 การชักนำการเกิดยอดและแคลลัสของผักดีด (Solanum spirale Roxb.) ในหลอดทดลอง
In vitro shoot and callus induction of Phak Deed (Solanum spirale Roxb.)
20
DNA extraction of plant species containing cardiac glycosides commonly found in Thailand
21
OsNUC1 modulates the expression of ABA biosynthesis genes and ABA sensitivity in transgenic Arabidopsis
22
Cloning and characterization of β-cyanoalanine synthase gene in rubber tree (Hevea brasiliensis)
23
Cloning and expression of a lipoxygenase gene in rubber tree (Hevea brasiliensis)
24 การแยกและคัดเลือกราที่ย่อยสลายไตรโคลคาร์บานทางชีวภาพ
Isolation and selection of triclocarban-biodegradating fungi
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 362 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand