วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ทิศทางการรับแสงและการให้น้ำต่อการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียม
ชื่อบทความ(Eng): Aspect orientation and water treatment on growth of the lichen Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale transplanted on artificial substrate
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): สุปราณี แสนธนู* และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SUPRANEE SANTANOO* & KANSRI BOONPRAGOB
เลขที่หน้า: 151  ถึง 159
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การศึกษาเพื่อติดตามการเติบโตของแทลลัสภายหลังการย้ายปลูกไลเคน Parmotrema tinctorum จำนวน 960 แทลลัส ซึ่งหันไปยังทิศตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้และในแนวราบโดยมีการให้น้ำ 3 วิธี คือ ให้น้ำโดยตรงบนไลเคน ให้น้ำบนผิวดิน และไม่ให้น้ำ หลังการย้ายปลูก  32 เดือน พบว่าแทลลัสมีการเปลี่ยนแปลง 4  แบบ คือ แทลลัสสมบูรณ์ แทลลัสเสื่อมลงแล้วฟื้นใหม่ แทลลัสเสื่อมลงและแทลลัสตายโดยไลเคนที่มีการให้น้ำบนผิวดินมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าไลเคนที่ไม่มีการให้น้ำในทุกทิศทางและไลเคนที่ย้ายปลูกในแนวราบมีการเติบโตสูงสุดคือ 0.83  มิลลิเมตร/เดือน รองลงมาคือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือ มีค่า 0.61, 0.60, 0.58 และ 0.43 มิลลิเมตร/เดือนตามลำดับขณะที่ไลเคนกลุ่มควบคุมมีอัตราการเติบโตสูงสุดในทิศตะวันออกและแนวราบ คือ 0.41 มิลลิเมตร/เดือน รองลงมาคือ ทิศใต้ ทิศเหนือ และทิศตะวันตก วัดได้ 0.4, 0.31 และ 0.23 มิลลิเมตร/เดือนตามลำดับ การให้น้ำบนผิวดิน ช่วยเพิ่มอัตราการเติบโต การรอดชีวิต และแทลลัสมีความสมบูรณ์ และการย้ายปลูกในแนวราบและทิศตะวันตกถึงแม้มีอัตราการเติบโตสูงแต่มีการตายสูง ขณะที่การย้ายปลูกในทิศตะวันออกมีการตายต่ำและแทลลัสมีความสมบูรณ์กว่า

     The study was to observe thalli growth of the lichen. Nine hundred and sixty thallus fragments of Parmotrematinctorum were transplanted on inclined stand substrates facing the East, the South, the West, the North and horizontal. Three water treatments were applied; spray with water directly over lichen thalli, wetting the soil to increased evaporation and without extra water(control). Four types of thalli, including complete thalli, regenerated thalli, degenerated thalli and death, were observed in transplanted lichen in 32 months after transplantation. Lichens which received soil evaporative moisture had higher growth rate than those without watering. Those transplanted horizontally had the highest growth rate accounting for 0.83 mm/month. Lichens on the western, eastern, southern and northern sides of the same treatment had growth rates 0.61,0.60, 0.58 and 0.43 mm/month, respectively. While, lichens in the control group facing the East and horizontal had the highest growth rate accounting for 0.41 mm/month, the South, the North and the West had growth rates of 0.4, 0.31 and 0.23 mm/month,respectively. In addition,soil water treatment could enhance growth, thallus survivor and complete development of thalli. Although, thalli transplanted horizontally and the West facing had high growth rate, they had high proportion of death thalli. Transplanted thalli that facing the East had the highest survivor and complete thalli.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 3973 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand