วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ไลเคนกลุ่ม Thelotremoid Graphidaceae ในเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อบทความ(Eng): Thelotremoid Graphidaceae lichens in Ko Pha-ngun, Suratthani province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง* และ รัตนา เพ็งเพราะ
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : KHWANRUAN BUTSATORN PAPONG* & RATTANA PENGPROH
เลขที่หน้า: 49  ถึง 62
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     สำรวจไลเคนกลุ่มThelotremoid Graphidaceae ในเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บจากป่าดิบชื้นและป่าดิบชื้นรุ่นสองพบว่ามีความหลากชนิดของไลเคน
กลุ่ม Thelotremoid Graphidaceae สูงอีกพื้นที่หนึ่งในประเทศไทย พบไลเคนทั้งหมดจำนวน 23 ชนิด 10 สกุล ได้แก่ 
Astrochapsa(1 ชนิด) Chapsa (2 ชนิด)Leucodecton (2 ชนิด) Melanotrema (1 ชนิด) Myriotrema (1 ชนิด) Ocellularia (9 ชนิด) Pseudotopliopsis(1 ชนิด) Rhabdodiscus (2 ชนิด)Stegobolus (1 ชนิด) และ Thelotrema (3 ชนิด)

     Thelotremoid Graphidaceae lichens inKo Pha-ngun, Suratthani province were investigated. All samples were collected in tropical rainforest and secondary forest. Ko Pha-ngun was found high species diversity of Thelotremoid Graphidaceae in Thailand. Twenty-three species, 10 genera were found; Astrochapsa (1 species), Chapsa (2 species),Leucodecton (2 species), Melanotrema (1 species), Myriotrema (1 species), Ocellularia (9 species), Pseudotopliopsis (1 species), Rhabododiscus (2 species), Stegobolus (1 species) and Thelotrema (3 species).

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4085 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand