วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลของฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิตต่อคุณภาพของผลมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้
ชื่อบทความ(Eng): Effects of nanocomposite packaging film on quality of ‘Nam Dok Mai’ mangoes
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): บุษรินทร์ วรรณบุษปวิช1 รัตนวรรณ มกรพันธุ์2 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี1 และ กนกวรรณ เสรีภาพ1,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BUSSARIN WONNABUSSAPAWICH1, RATHANAWAN MAGARAPHAN2, TEERADA WANGSOMBOONDEE1 & KANOGWAN SERAYPHEAP1,*
เลขที่หน้า: 199  ถึง 210
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

      ศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยบรรจุในฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิพรอพิลีน (PP) นาโนคอมโพสิต (PPnano) นาโนคอมโพสิต+ 5% magnetic (PPnano + 5% magnetic) และนาโนคอมโพสิต + 10% magnetic (PPnano + 10% magnetic) แล้วนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 11 วัน พบว่าผลในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PPnano + 5% magnetic และ PPnano  มีการสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุด มีคะแนนลักษณะปรากฏโดยรวมมากที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PP และ PPnano + 10% magnetic เมื่อศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 วัน และย้ายออกมาเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25องศาเซลเซียสโดยเลือกใช้เฉพาะฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PP, PPnanoและ PPnano + 5%magnetic พบว่าการเก็บรักษาผลมะม่วงโดยใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PPnano + 5% magnetic ทำให้การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดและสามารถช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำอย่างไรก็ตามผลมะม่วงในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและการผลิตเอทิลีนไม่แตกต่างกันรวมทั้งมีการเกิดโรค และเกิดอาการสะท้านหนาว ดังนั้น ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ PPnano + 5% magnetic สามารถช่วยชะลอการสุกและรักษาคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ได้ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องแต่ไม่สามารถชะลอการสุกได้ที่อุณหภูมิต่ำจะมีการศึกษาการใช้บรรจุภัณฑ์แบบเจาะรู เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

     Shelf life of ‘Nam Dok Mai’ mango was studied by packing fruits in various packaging films including polypropylene (PP), nanocomposite (PPnano), nanocomposite + 5% magnetic (PPnano + 5% magnetic)and nanocomposite + 10% magnetic (PPnano + 10% magnetic). Thereafter, all fruits were stored at 25ºC for 11 days. It was found that fruits packed in PPnano + 5% magnetic film and PPnano film maintained the lowest fresh weight loss, maintained the amount of total soluble solids and showed the highest overall appearance score compared to PP film and PPnano + 10% magnetic film. The effects of storage in packaging films at 14ºC for 15 days followed by holding at ambient temperature (25ºC) for 6 days were further studied. PP, PPnano and PPnano + 5% magnetic films were selected for this experiment. The results showed that mango fruits packed in PPnano + 5% magnetic film maintained the lowest fresh weight loss and delayed total soluble solids, but those packed in all of the selected packaging films showed significant differences in changes in peel colour and ethylene production and exhibited disease and chilling injury symptoms. Therefore, PPnano + 5% magnetic film can extend the shelf life and maintain quality of ‘Nam Dok Mai’ mango fruits during ambient temperature storage but not low-temperature storage. Perforated films will be further investigated at low temperature.     

download count:
     right-buttom
     
 

There are 3894 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand