วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): หญ้าวงศ์ย่อย Chloridoideae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ(Eng): Subfamily Chloridoideae (Poaceae) in Phu Chong Na Yoi national park, Ubon Ratchathani province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ปวีณา เวสภักตร์ และ ฉัตรชัย เงินแสงสรวย*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PAWEENA WESSAPAK & CHATCHAI NGERNSAENGSARUAY*
เลขที่หน้า: 11  ถึง 18
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาหญ้าวงศ์ย่อย Chloridoideae ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.. 2552 ถึงธันวาคม พ.. 2553 โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างภาคสนามตามเส้นทางสำรวจ 9 เส้นทาง ครอบคลุมสังคมพืชลานหิน ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และพื้นที่เปิดโล่งที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-300 เมตร พบ 11 สกุล 15 ชนิด 2 พันธุ์ กระจายอยู่ตามพื้นที่เปิดโล่ง มากที่สุด รองลงมาคือ สังคมพืชลานหิน ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ตามลำดับ แต่ไม่พบหญ้าวงศ์ย่อยนี้ในป่าดิบแล้ง สกุลที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดคือ สกุล Eragrostis พบ 5 ชนิด

 

     Study of the subfamily Chloridoideae (Poaceae) in Phu Chong Na Yoi national park, Ubon Ratchathani province was conducted from October 2009 to December 2010. Field explorations and specimen collections were made along nine routes representing five vegetation types at 200-300 m. The vegetations are open rock platform, deciduous dipterocarp forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest and open area. Eleven genera, 15 species and two varieties were recorded. Most species are distributed in open area, open rock platform, deciduous dipterocarp forest and mixed deciduous forest respectively but not found in dry evergreen forest. The genus Eragrostis contains the highest number of species (5).

download count:
     right-buttom
     
 

There are 4233 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand