วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): หญ้าเผ่า Panicieae ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
ชื่อบทความ(Eng): Tribe paniceae in Nam Nao Nationalpark Pethchabun Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): บุญช่วง บุญสุข และประณอม จันทรโนทัย
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Boonchuang Boonsuk & Pranom Chantaranothai
เลขที่หน้า: 81  ถึง 88
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: Survey and study of the tribe Paniceae (Poaceae) in Nam Nao national park, Phetchabun province were studied between June and December 2008. Field collections and photographs were taken. The collected specimens were identified and described. Key to species were constructed. Twelve genera and 19 species were enumerated. One species of Digitaria and one in Panicum could not be identified. Most species are distributed in dry evergreen and dry dipterocarp forests and open area. สำรวจและศึกษาหญ้าเผ่าในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2551 เก็บตัวอย่างพรรณไม้ พร้อมถ่ายรูปตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา และนำมาจัดทำเป็นตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์และบรรยายลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด ข้อมูลที่นำมาสร้างรูปวิธานระบุชนิด พบหญ้าเผ่า Paniceae จำนวน 12 สกุล 19 ชนิด มีหญ้าในสกุล Digitaria 1 ชนิด และ Panicum 1 ชนิด ที่ไม่สมารถวิเคราะห์หาชื่อวิทยาศาสตร์ได้ หญ้าส่วนใหญ่ที่พบกระจายอยู่ตามป่าดอบแล้ง ป่าเต็งรัง และพื้นที่โล่งทั่วไป
download count:
     right-buttom
     
 

There are 4058 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand