วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of algae in Bueng Boraphet, Nakhon Sawan province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ไพริน สุดทัง สรัญญา วัชโรทัย ศรีสม สุวรรณวงศ์ และ ณัฎฐา เสนีวาส*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PAIRIN SUDTHANG, SRUNYA VAJRODAYA, SRISOM SUWANWONG & NUTTHA SANEVAS*
เลขที่หน้า: 21  ถึง 31
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน รวม 3 ครั้ง โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 10 จุด เก็บตัวอย่างสาหร่ายเพื่อศึกษาชนิดโดยเก็บน้ำตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร จากการลากถุง แพลงก์ตอนขนาดช่องตาข่าย 21 ไมโครเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร ที่ระดับผิวน้ำเป็นเวลา 60 วินาที และตรวจวัดปัจจัยแวดล้อมในจุดเก็บน้ำตัวอย่าง ผลการศึกษาพบน้ำในบึงบอระเพ็ดมีค่า
ความโปร่งใสของน้ำเฉลี่ยระหว่าง 41–105 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยระหว่าง 7.9–9.05 ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำเฉลี่ยระหว่าง 142.2–265.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเค็ม เฉลี่ยระหว่าง 114.7–206.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำเฉลี่ยระหว่าง 7.4–8.2 มิลลิกรัมตอ่ ลิตร คา่ อุณหภูมิเฉลี่ยระหวา่ ง 28.8-34.2 องศาเซลเซียส และคา่ การนำไฟฟา้ เฉลี่ยระหวา่ ง
211–255 μS cm-1 และพบสาหร่าย 6 หมวด 57 สกุล แบ่งเป็น หมวดChlorophyta มีจำนวนสกุลพบ มากที่สุด 26 สกุล สกุลเด่น ได้แก่ Pediastrum, Botryococcus และ Staurastrum หมวด Cyanophyta มีจำนวนรองลงมาพบ 14 สกุล โดยสกุลเด่น ได้แก่ Oscillatoria และ Microcystis หมวด Bacillariophyta มี 12 สกุล พบสกุลเด่น ได้แก่ Navicula และ Cymbella หมวด Euglenophyta พบ 3 สกุลคือ Euglena, Phacus และ Trachelomonas หมวด Pyrrhophyta พบเพียง 1 สกุลคือ Peridinium และ
หมวด Chrysophyta พบเพียง 1 สกุล คือ Dinobryon ซึ่งเป็นสกุลที่พบเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน
        

A study on the diversity of freshwater algae in Bueng Boraphet, Nakhon Sawan

province was carried out between July-November 2009. Samples were collected from 10

points using a plankton net (21

seconds. In addition, the physical factors of water were determined at all samplings points.

The result showed that the transparency of water in Bueng Boraphet was 41-105 cm. The

average of water pH was 7.91-9.05, dissolved solids was 142.2-265.3 ppm, salinity was

and electrical conductivity was 211-255

identified. Chlorophyta (26 genera) was the major division which

μm mesh size, diameter 26 cm) in the water surface for 60114.7-206.3 ppm, dissolved oxygen was 7.4-8.2 mg/l, water temperature was 28.8-34.2 °C
μS cm-1. Six divisions and 57 genera of algae werePediastrum, Botryococcus

and

Staurastrum were dominated. Cyanophyta had 14 genera and dominated by Oscillatoria

and

Euglenophyta had 3 genera which were

Microcystis. Bacillariophyta had 12 genera and dominated by Navicula and Cymbella.Euglena, Phacus and Trachelomonas. The Peridinium

was the only one genus found in Pyrrhophyta. And

in November.

Dinobryon in Chrysophyta was only found
download count:
     right-buttom
     
 

There are 4103 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand