วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Perspectives on orchid conservation in Queen Sirikit Botanic Garden: recommendations based on a SWOT analysis
2 ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Diversity of terrestrial orchids in Natural Reserve of Naresuan University, Phayao province
3 ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
Diversity of algae in Bueng Boraphet, Nakhon Sawan province
4 ความหลากหลายของสาหร่ายในลุ่มน้ำคลองกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
Diversity of algae in Khlong Kamphuan watershed, Kamphuan subdistrict,
5 ไลเคนแบบแผ่นจานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
Discolichens at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province
6 โฟลิโอสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
Foliose Iichens of family Physciaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary,Loei province
7 การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในประเทศไทย
Study on the crustose lichens of family Physciaceae in Thailand
8 ความหลากหลายของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
Diversity of the lichens in family Graphidaceae in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province
9 ค่าความสำคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามความสูงของลำต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Important value and biodiversity index of lichens along the trunks of Castanopsis acuminatissima in the lower montane rain forest at Khao Yai National Park
10 ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน
Effect of chemical compounds on lacquer sap exuding and wound healing in lacquer tree (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) in the late rainy season
11 ความสัมพันธ์ของลักษณะเมล็ดและการงอกกับปริมาณสาร Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ในข้าว 14 พันธุ์
Correlations between seed characteristics, seed germination and Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) content of 14 rice cultivars
12 ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการสะสมแอมโมเนียในพืชบางชนิด
Effect of crude extract from cyanobacterium Hapalosiphon sp. on ammonia accumulation in some plants
13 ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าในระบบวนเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
Yield of Coffea arabica in agroforestry system in Doi Tung Development Project under Royal Initiative, Chiangrai province
14 -
Effect of plant growth regulators on micropropagation of Curcuma aeruginosa Roxb.
15 ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของส่วนสกัดจากเหง้าของว่านสาวหลง
In vitro anti-oxidant and anti-tyrosinase activities of the rhizomal extracts from Amomum biflorum Jack.
16 -
Cryopreservation of Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt by Vitrifi cation-based technique
17 การถ่ายยีนเข้าสู่ต้นเข้าพรรษาทางเงิน (Globba substrigosa) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium-mediated transformation of Globba substrigosa
18 การสร้างคาริโอไทป์ของโครโมโซมของข้าวในระยะพาไคทีนโดยใช้ BAC ที่จำเพาะต่อโครโมโซม
Karyotyping of meiotic pachytene chromosomes of rice using specific BAC
19 การโคลนยีนและการสร้างโปรตีนรีคอมบิแนนต์ NAD kinase1 จากข้าว (Oryza sativa L.)
Gene cloning and recombinant protein production of NAD kinase1 from rice (Oryza sativa L.)
20 การผลิตและลักษณะสมบัติของโปรตีนรีคอมบิแนนต์ใน E. coli ของยีน OsCML จากข้าว (Oryza sativa L.)
Production and characterization of E. coli recombinant proteins encoded by three OsCML genes from rice (Oryza sativa L.)
21 -
Differential protein expression of salt tolerant and salt sensitive mulberry cultivars under salt stress
22 -
Identification and characterization of candidate genes related to latex yield in the laticifers of rubber tree (Hevea brasiliensis)
23 -
Identifi cation and characterization of candidate genes related to latex yield in the inner bark tissues of rubber tree (Hevea brasiliensis)
24 -
In search for the origins of Musa balbisiana-genome containing bananas using their endogenous viral sequences
25 การใช้ยีน avr เพื่อจัดกลุ่ม Xanthomonas oryzae pv. oryzae แบคทีเรียก่อโรคขอบใบแห้งในข้าว
Use of avr gene for clustering Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the bacterial blight pathogen of rice
26 การย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
Decomposition of fine-root litter in a secondary mangrove forest at Trat province
27 พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
Dynamic of leaf litter in a secondary mangrove forest at Trat province
28 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณริมน้ำและการสะสมคาร์บอนบริเวณฝายชะลอน้ำ บ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
Relation between riparian vegetation and carbon sequestration at Check Dam areas, Ban Tha Papao, Mae Tha district, Lamphun province
29 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงที่ตำบลบ้านจันทร์และแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Ethnobotany of the Karen at Ban Chan and Chaem Luang subdistricts, Mae Chaem district, Chiang Mai province
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 427 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand