วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
ชื่อบทความ(Eng): Decomposition of fine-root litter in a secondary mangrove forest at Trat province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): บัญฑูรย์ เฉลิมฉัตรวิไล ศศิธร พ่วงปาน* และ พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BUNTOON CHALERMCHATWILAI, SASITORN POUNGPARN* & PIPAT PATANAPONPAIBOON
เลขที่หน้า: 233  ถึง 243
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         ศึกษาการย่อยสลายของซากรากฝอย (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง< 2 มิลลิเมตร) ในป่าชายเลนรุ่นสอง บริเวณปากแม่น้ำตราด ด้วยวิธี litter bag ใน 3 เขตพันธุ์พืช ได้แก่ เขตแสม เขตโกงกาง และเขตตะบูน จากการทดลองพบว่าปริมาณซากรากฝอยที่ลดลงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละเขตพันธุ์พืช โดยในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการทดลอง ซากรากฝอยจะลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ 20-40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเริ่มต้น แต่หลังจากนี้การย่อยสลายจะเกิดช้าลงทั้งสามเขตพันธุ์พืช หลังจาก 52 สัปดาห์ มีปริมาณซากรากฝอยที่เหลือจากการย่อยสลายประมาณ 47.48, 51.60 และ 57.06 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเริ่มต้น ในเขตแสม เขตตะบูน และเขตโกงกาง ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการย่อยสลายของซากรากฝอยในปา่ ชายเลนเกิดขึ้นชา้ ในการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาปจั จัยสิ่งแวดล้อมที่มีรายงานว่ามีอิทธิพลต่อการย่อยสลายของซากรากฝอยได้แก่ อุณหภูมิของดินและความลาดชันของพื้นที่ ซึ่งผลของปัจจัยดังกล่าวใช้อภิปรายแนวโน้มของอัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยระหว่างเขตพันธุ์พืช อย่างไรก็ตามอัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยที่ต่ำในป่าชายเลน ส่งผลต่อการสะสมของซากรากฝอยปริมาณมากในดินซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ระดับพื้นดินสูงขึ้นในแนวเขตที่ต่อกับป่าบก
        Decomposition of fine-root (< 2 mm in diameter) litter was studied by litter bag method in three vegetation zones of a secondary mangrove forest, namely (Avicennia,Rhizophora and Xylocarpus zones) on estuary of the Trat River. The remaining weight of fine-root litter was not significantly different among zones. The initial mass was lost about 20-40% during the first four weeks of experiment, and slowly decreased after that in all zones. After 52 weeks, the remaining weight of fine-roots were 47.48, 51.60 and 57.06% of theirinitial weight in Avicennia, Xylocarpus and Rhizophora zones, respectively. It showed rather slow rate of fine-root decomposition in the mangrove forest. Moreover, the environmental factors, such as temperature and topography were reviewed that they affect significantly on the decomposition of fine-root. These factors were observed in the present study. Their effects on the trend of decomposition rate of fine-root among zones were discussed. However,the generally low decomposition of fine-root litter in mangrove forest suggests that large amount of fine-root necromass accumulation in the forest soil. Consequently, it may support the increasing of elevation of substrate on the zone adjacent to the terrestrial forest.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 256 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand