วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการสะสมแอมโมเนียในพืชบางชนิด
ชื่อบทความ(Eng): Effect of crude extract from cyanobacterium Hapalosiphon sp. on ammonia accumulation in some plants
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ศิริพรรณ สุขขัง ศรีสม สุวรรณวงศ์ ลิลลี่ กาวีต๊ะ และ ณัฎฐา เสนีวาส
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SIRIPHAN SUKKHAENG, SRISOM SUWANWONG, LILY KAVEETA & NUTTHA SANEVAS
เลขที่หน้า: 115  ถึง 122
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: ผลการทดสอบสารสกัดหยาบจาก Hapalosiphon sp. ที่สกัดด้วยน้ำกลั่น ต่อการสะสมแอมโมเนียในต้นกล้าพืช 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าขจรจบ ไมยราบยักษ์ ถั่วเหลือง และข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยพ่นสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 0, 75, 125 และ 175 กรัมน้ำหนักแห้งเซลล์ต่อลิตร จำนวน 3 ครั้ง ทุก 3 วัน และวัดปริมาณแอมโมเนียที่สะสมซึ่งส่งผลให้เกิดความเป็นพิษกับพืช พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้น ทำให้มีการสะสมแอมโมเนียในใบหญ้าขจรจบและถั่วเหลืองโดยใบหญ้าขจรจบมีแอมโมเนียสะสมมากกว่าใบถั่วเหลือง และยังมีผลทำให้มีการสะสมแอมโมเนียในรากข้าวด้วย แต่ไม่มีผลต่อปริมาณแอมโมเนียในไมยราบยักษ์ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบจาก Hapalosiphon sp. มีผลทำให้เกิดการสะสมแอมโมเนียในส่วนและชนิดพืชแตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ควบคุมหญ้าขจรจบซึ่งเป็นวัชพืชได้ แต่อาจส่งผลต่อถั่วเหลืองและข้าวซึ่งเป็นพืชปลูกแต่ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงผลของสารสกัดหยาบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาอื่นด้วย
        The effect of aqueous crude extract from cyanobacterium Hapalosiphon sp.on ammonia accumulation in seedlings of 4 plant species namely, feather pennisetum (Pennisetum polystachyon Schult.), giant mimosa (Mimosa pigra L.), soybean (Glycine max L.) and rice (Oryza sativa L. cv. Khao Dawk Mali 105) was investigated. The crude extract at the concentration 0, 75, 125 and 175 g dry wt l-1 was sprayed 3 times every 3 days onto the
plants in order to examine ammonia accumulation to plant toxic levels. The results showed that increasing of the crude extract concentration enhanced ammonia accumulation in feather pennisetum and soybean leaves and had more effect on feather pennisetum than soybean. In addition, the crude extract increase ammonia accumulation in rice roots but no effect onammonia content in giant mimosa. These results indicated that the crude extract from Hapalosiphon sp. enhanced ammonia accumulation differently in each plant part and plant species. It has trend to be used for control feather pennisetum. However, the crude extract may also be effected on soybean and rice. Therefore the effects of crude extract on another physiological processes should be considered.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 284 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand