วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of the lichens in family Graphidaceae in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): วสันต์ เพิงสูงเนิน พชร มงคลสุข กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ เลขา มาโนช
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : VASUN POENGSUNGNOEN1,*, PACHARA MONGKOLSUK, KANSRI BOONPRAKOB & LEKA MANOCH
เลขที่หน้า: 73  ถึง 79
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         จากการรวบรวมตัวอย่างไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ (Graphidaceae) จำนวน 686 ตัวอย่างที่พบบนหินและบนตน้ ไมใ้ น 7 สภาพปา่ ไดแ้ ก ่ ปา่ สนเขา ปา่ เต็งรัง ปา่ ดิบแลง้ ปา่ ดิบเขาต่ำ ปา่ ละเมาะเขาต่ำ ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ระบุได้ 96 ชนิด 14 สกุล ได้แก่ Carbacanthographis,
Diorygma, Dyplolabia, Fissurina, Glyphis, Graphis, Hemithecium, Phaeographis, Platygramme, Platythecium, Sarcographa, Sarcographina, Thalloloma และ Thecaria พบไลเคนที่ไม่เคยมี
รายงานในประเทศไทยมาก่อน 19 ชนิด และคาดว่าเป็นชนิดใหม่ 50 ชนิด โดยพบความหนาแน่นของไลเคนมากที่สุดในป่าละเมาะเขาต่ำ และชนิดที่พบทั่วไป คือ Dyplolabia afzelii และ Sarcographalabyrinthica
        Six hundred and eighty-six lichens specimens in family Graphidaceae on rocks and plants were collected from 7 forest types, coniferous forest, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, lower montane rain forest, lower montane scrub, mixed deciduous forest and tropical rainforest, in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province between June 2008 and November 2009. They were identified into 96 species 14 genera: Carbacanthographis, Diorygma, Dyplolabia, Fissurina, Glyphis, Graphis, Hemithecium, Phaeographis,Platygramme,Platythecium, Sarcographa, Sarcographina, Thalloloma and Thecaria. Nineteenspecies were new records to Thailand and 50 species were expected to be new species to science. The highest density of lichen taxa found in lower montane scrub. Dyplolabia afzelii and Sarcographa labyrinthica are common species.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 219 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand