วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การใช้ยีน avr เพื่อจัดกลุ่ม Xanthomonas oryzae pv. oryzae แบคทีเรียก่อโรคขอบใบแห้งในข้าว
ชื่อบทความ(Eng): Use of avr gene for clustering Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the bacterial blight pathogen of rice
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): สุธิดา เรืองบุญ, พยอม โคเบลลี่ และ ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SUTIDA ROUNGBOON, PAYORM COBELLI & TEERADA WANGSOMBOONDEE,*
เลขที่หน้า: 221  ถึง 232
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         โรคขอบใบแห้ง (bacterial blight) ซึ่งมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย Xoo (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของการปลูกข้าวในประเทศไทย การระบาดที่รุนแรงของ โรคขอบใบแห้งทำความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวเป็นอย่างมาก ความต้านทานโรคในข้าวเกิดจากการ ที่ข้าวมียีนต้านทาน (ยีน R) ที่เข้าคู่กันได้กับอไวรูเลนส์ยีน (ยีน avr) ในแบคทีเรีย Xoo บางสายพันธุ์ มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองให้เข้าทำลายพันธุ์ข้าวที่มียีนต้านทานเดียวได้ในระยะเวลา อันรวดเร็ว การทราบถึงชนิดของยีน avr ในแบคทีเรีย จึงมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มี ความต้านทานต่อโรคได้ดียิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างไพรเมอร์ 2 คู่ ที่มีความจำเพาะกับส่วน ยีน avr ใน Xoo เพื่อศึกษาความแตกตา่ งของยีน avr ใน Xoo ที่ไดม้ าจาก 12 จังหวัด ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทย พบว่าไพรเมอร์ทั้งสองคู่ สามารถจัดกลุ่ม Xoo จากส่วนของยีน avr ได้ 19 กลุ่ม โดยยีน avr ที่แยกได้จากข้าวที่เป็นโรคในจังหวัดเดียวกันมีความเหมือนกันมากกว่า Xoo ที่แยกได้ จากคนละจังหวัด ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ที่จัดกลุ่ม Xoo ได้ 13 กลุ่ม โดยใช้ เทคนิค PCR based ได้แก่ RAPD-PCR, rep-PCR และ IS-PCR ซึ่งไพรเมอร์ที่ได้จากยีน avr นี้ น่าจะใช้พัฒนาเป็นโมเลกุลเครื่องหมาย ในการศึกษาพาโทไทป์ของ Xoo ต่อไปได้
        Bacterial blight disease caused by Xoo (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) is one of the most important problems of rice cultivation in Thailand. Severe epidemic of bacterial blight results in severe damage on rice production. Disease resistance in rice depends on a resistance gene (R gene) in rice and the corresponding avirulence gene (avr gene) in bacteria. Some Xoo isolates have the ability to rapidly overcome single resistance gene in rice. Thus, knowing avr gene types in the bacteria is useful in rice breeding for better disease resistant varieties. Two primer pairs designed from a specific region of avr genes in Xoo were used to study the difference between avr genes of Xoo from 12 provinces in northeastern Thailand. The results showed that these two primer pairs could cluster Xoo isolates based on avr genes into 19 groups. The avr genes in Xoo isolated from diseased rices in the same province were more similar in each other than avr genes in Xoo isolated from different provinces. The results from this study were correlated with the previous study which clustered Xoo isolates into 13 groups
base on PCR based techniques; RAPD-PCR, rep PCR and IS-PCR. Therefore, these two primer pairs may be developed to be a molecular marker for studying pathotype of Xoo in the
future.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 165 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand