วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The effects of TDZ and GA3 on in vitro shoot elongation and multiplication of Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S.S. Larsen) Mackinder & R. Clark
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : THITIMA THARAWOOT* & BUASOY MALA
เลขที่หน้า: 133  ถึง 140
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     The purpose of this research was to study the effects of thidiazuron (TDZ) on shoot multiplication and gibberellic acid (GA3) on shoot elongation of Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S.S. Larsen) Mackinder & R. Clark conducted from cotyledonary nodes. The explants were cultured on MS media containing 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 and 1 μM TDZ for four weeks. The results showed that there was statistically significant difference in the concentrations of TDZ affecting the average number and length of shoots. TDZ (0.8 μM) provided the highest average number of shoots (5.1 ± 2.3 shoots/explant). However, cultured shoots were too short; therefore, stimulation of shoot elongation with GA3 was carried on by culturing cotyledonary nodes on MS media containing 0–20 μM GAwith 0.8 μM TDZ for four weeks. The results showed that the length of shoots was found to increase with increasing concentrations of GA3, but there was no signifi cant difference among treatments. However, 20 μM GAtended to give the highest average length of shoots (1.94 ± 1.3 cm).

download count:
     right-buttom
     
 

There are 181 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand