วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ำท่วมถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Diversity of vascular plants in floodplain vegetation in Nong Thung Tong Non-hunting Area, Surat Thani Province
2 ความหลากชนิดของพืชดอกในป่าชายน้ำบริเวณลำห้วยหญ้าเครือ และห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Flowering plant diversity in riparian forest in Yaakrue and Promlaeng streams, Nam Nao National Park, Phetchabun Province
3 -
Ficus beipeiensis S.S. Chang (Moraceae), a new record for Thailand
4 การใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้านโดยชาวพื้นเมืองและชาวลัวะ ในตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Indigenous plants usage by native and Lua populations in Phu Fah Subdistrict, Bo Klua District, Nan Province
5 -
The effects of TDZ and GA3 on in vitro shoot elongation and multiplication of Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S.S. Larsen) Mackinder & R. Clark
6 การขยายพันธุ์ต้นหัวร้อยรูหนาม (Myrmecodia tuberosa Jack) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Propagation of ant plant (Myrmecodia tuberosa Jack) by tissue culture
7
Cloning and characterization of beta-1,3-glucanase, a known banana allergen from four banana cultivars in Thailand
8
Growth improvement of butterhead lettuce by Glomus mosseae in fi eld cultivation
9
Pancreatic lipase inhibitory activity of Garcinia cowa extracts
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 281 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand