วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Pancreatic lipase inhibitory activity of Garcinia cowa extracts
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHUTICHOT MUNGMEE1,*, CHANYA CHAICHAROENPONG2 & RUTT SUTTISRI1
เลขที่หน้า: 181  ถึง 187
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Garcinia cowa Roxb. is an edible plant of the family Clusiaceae. Several extracts and compounds from Garcinia species have been shown to improve lipid profi le and be effective inthe treatment of obesity. However, there has been no report on the effect of G.cowa extracts on the fat-digesting enzyme pancreatic lipase. Pancreatic lipase inhibitory activity of 10 extracts from different parts of this plant was evaluated. Inhibition of porcine pancreatic lipase activity by these extracts was determined using p-nitrophenyl palmitate (PNP) as the substrate and orlistat as the positive control. n-Hexane extract of the G. cowa latex displayed the most potent inhibitory activity (99.7 ± 3.9% inhibition), followed by the ethyl acetate(88.4 ± 8.3%) and n-butanol extracts of the latex (80.3 ± 10.1%),respectively. Ethanolic extract of the root bark displayed moderate activity (74.2 ± 2.3%). These results suggest that the chemical constituents of G. cowa latex and root bark should be further investigated for the active components responsible for the anti-lipase activity.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 270 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand