วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Effects of plant growth regulators and organic substances on asymbiotic seed germination of Dendrobium wardianum R. Warner
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SUJINDA SORNPOOD* & POONSRI INTA
เลขที่หน้า: 69  ถึง 80
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Dendrobium wardianum R. Warner is arare orchid species in Thailand. Efficient propagation method is essential for the conservation of this orchid. Inthis study, effects of plant growth regulators (PGRs), i.e., 6-benzylaminopurine (BA) and α-naphthalene acetic acid (NAA), and organic substances, i.e.,tryptone, yeast extract and/or coconut water, on seed germination and seedling development of D. wardianum were investigated. The germination rate of D. wardianum seeds at two months after sowing was either insignificantly affected or slightly hindered by the addition of the studied PGRs or organic substances. However, these supplements couldgreatly improve protocorm and further seedling development. Theaddition of 2 g/l of either tryptone or yeast extract to Murashige and Skoog medium (MS) resultedin the highest numbers of green protocorms (i.e., 43.46% and 38.65%, respectively) and protocorms with shoots and rhizoids (i.e., 1.97% and 3.44%,respectively) compared to 11.13% of green protocorms and 0% of protocorms with shoots and rhizoids on MS without addition. Moreover, half-strength MS (½MS) supplemented with either 2 or 4 mg/l of BA, 2 g/lof yeast extract and 2 g/l of tryptone or ½MS supplemented with 150 ml/l of coconut water could significantly inducethe number of shoots per plantlet (2.903.73 shoots) comparedto ½MS (1.14 shoots). Therefore,this study showed that the addition of PGRs and/or organic supplements to the basal medium could improve asymbiotic seed germination of D. wardianum.


download count: 43
     right-buttom
     
 

There are 127 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand