วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Effects of plant growth regulators and organic substances on asymbiotic seed germination of Dendrobium wardianum R. Warner
2 สัณฐานวิทยาดอกและความพร้อมในการถ่ายเรณูของเทียนสิรินธรที่ปลูก ในโรงเรือนเพาะชำ: การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการอนุรักษ์
Floral morphology and pollination readiness of Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan in a greenhouse: a preliminary study for conservation
3 -
Four new records of Asteraceae from Laos
4 -
Vegetation structure and plant species composition of the valley bottom wetland Gangtey-Phobji, Wangdue Phodrang, Bhutan
5 -
Diversity of Eriocaulaceae in Dong Na Tard Provincial Protected Area, Savannakhet Province, Lao PDR
6 -
What is Hu kra chong?
7 -
A note on the genus Clitoria L. (Leguminosae) from Thailand
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 416 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand