วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1
Bryophytes in Burapha University, Chonburi province
2 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของหญ้าสกุล Echinochloa P. Beauv. (Poaceae) ในประเทศไทย
Morphology and anatomy of the genus Echinochloa P. Beauv. (Poaceae) in Thailand
3 ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์
Diversity of pteridophytes in Phu Thab Boek area, Phu Hin Rong Kla National Park, Phetchabun province
4 ความหลากหลายของเฟิร์นอิงอาศัยในลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
Diversity of epiphytic ferns in Huai Khok Ma watershed, Doi Suthep-Pui, Chiang Mai province
5 การกระจายและผลผลิตรากใต้ดินในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
Distribution and production of below-ground root in a secondary mangrove forest, Trat province
6 การผันแปรตามฤดูกาลของการหายใจของดินในป่าชายเลนรุ่นที่สอง จังหวัดเพชรบุรี
Seasonal variation of soil respiration in secondary mangrove forest, Phetchaburi province
7 ผลของจุลินทรีย์ต่อการเติบโตของกล้าไม้พื้นเมืองที่ปลูกในดินเหมืองหินปูน
Effect of microorganism on native tree seedling performance in limestone mine soil
8 ผลกระทบของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่าในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Effects of forest fire on population of Melientha suavis Pierre in Huai Hong Khrai Royal Development Study Center and Mae Kuang Udomthara Dam, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai province
9
The relationship between photosynthetic processes of the lichen Parmotrema tinctorum and rainfall at Khao Yai National Park
10 การเข้าอยู่อาศัยของไซยาโนแบคทีเรียในรากปรงสกุล Cycas
Localization of Cyanobacteria in Cycas root
11 กายวิภาคศาสตร์และคุณสมบัติบางประการของเนื้อไม้สกุลมะปราง วงศ์มะม่วง
Anatomy and some properties of woods in the genus Bouea (Anacardiaceae)
12 -
Study of type and shape of leaf blade crystals and idioblasts in Amorphophallus and Pseudodracontium (Araceae) grown in greenhouse condition
13 -การผลิตไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลของสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Nannochloropsis sp. MU2203
Lipid and triacylglycerol production potential of marine microalgae Nannochloropsis sp. MU2203
14 -
Phytochemical screening, total phenolic content, and antibacterial activity of Derris trifoliata extracts
15 -
Effect of Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. leaf and stem extracts on germination and seedling growth of weeds and cultivated plants
16 การวิเคราะห์ธาตุอาหารภายในลำต้นอ้อยซึ่งแสดงอาการและไม่แสดงอาการ ของโรคเหี่ยวเน่าแดงโดยใช้เทคนิคแสงซินโครตรอน
Analysis of nutrients in sugarcane stem with and without red rot symptoms based on synchrotron radiation micro-spectroscopic techniques
17 -
Screening for antibacterial activity of protein hydrolysates from some vegetable in Thailand
18 ผลของไซโทไคนินและออกซินต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากใหม่ ในปลาไหลเผือก
Effects of cytokinins and auxins on shoot and root induction of Eurycoma longifolia Jack
19 ผลของไซโทไคนินและออกซินต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนสิงโตช้อนทอง ในสภาพปลอดเชื้อ
Effects of cytokinins and auxins on growth and development of Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex Cooper) Seidenf. seedlings
20 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเติบโต การออกดอก และความเข้มข้น ของไนโตรเจนในใบของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสลูกผสม
Effect of potassium chlorate on growth, flowering and nitrogen concentration in leaf of Phalaenopsis Orchid Hybrid
21 อิทธิพลของการใชส้ ารละลายโซเดียมคลอไรดร์ ว่ มกับน้ำรอ้ นตอ่ การเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพและเคมีของผลฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
Influence of sodium chloride solution in combination with hot water treatment on physical and chemical changes of guava (Psidium guajava L.) fruit cv. Paen Seetong
22 การศึกษาภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมของเครื่องหมายดีเอ็นเอ InDel ระหว่างพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของประเทศไทย
Examination of genetic polymorphism of InDel DNA markers among native Thai rice cultivars
23 รูปแบบการตัดต่อ mRNA ของยีน Soluble Starch Synthase IVb ในข้าวพื้นเมืองไทย
Patterns of mRNA splicing of Soluble Starch Synthase IVb gene in Thai native rice
24 -
Screening for plant growth-promoting bacteria to alleviate salt effect on growth of rice (Oryza sativa L.) seedling
25 ผลของความเค็มและแล้งต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการ ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับชิ้นส่วน QTL ควบคุมลักษณะทนแล้ง
Effects of salt and drought stresses on some physiological characteristics of KDML105 harboring QTL segments controlling drought-resistance
26 -
Effect of H2O2 pretreatment on seed germination, seedling growth and lipid peroxidation of rice under NaCl condition
27 การประเมินความทนเค็มและทนแล้งของข้าวสีพื้นเมืองช่วงระยะต้นกล้า โดยใช้การวิเคราะห์จัดกลุ่มหลายตัวแปร
Evaluation of salinity and drought tolerance in landrace colour rice genotypes at seedling stage using multivariate cluster analysis
28 -
Effects of salinity on growth of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. seedlings cultured in vitro
29 -
Microsatellite markers specifi c to Marcania grandifl ora Imlay, Thailand endemic plant
30 -
Microsatellite marker development for some medicinal plant identifi cation
31 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใส (Plesiochrysa ramburi (Schneider), Neuroptera: Chrysopidae) ในการกินเพลี้ยแป้ง ทำลายมันสำปะหลัง 4 ชนิด
Comparative study of feeding capacity of green lacewing (Plesiochrysa ramburi (Schneider), Neuroptera: Chrysopidae) on four species of cassava mealybugs
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 263 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand