วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1
Note on the genus Duperrea (Rubiaceae) in Thailand
2
Flemingia sirindhorniae (Leguminosae-Papilionoideae), a new species from Thailand
3
Toxicodendron wallichii (Hook.f.) Kuntze, a new record of Anacardiaceae from Vietnam
4
Eria clausa King & Pantl. (Orchidaceae), a new record for Thailand
5
Peristylus intrudens (Orchidaceae) newly recorded from Thailand and Myanmar
6
Porpax capuccinorum Aver. (Orchidaceae), a new record from Thailand
7 การศึกษาพรรณพืชล้มลุกมีดอกบริเวณเชิงเขาหินปูนของเขาวงพระจันทร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
The study of flowering herbs on base area of Khao Wong Phra Chan limestone outcrop, Padang Besar subdistrict, Sadao district, Songkhla province
8 ความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง วัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์ ในบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
Diversity of rice landrace, culture and utilization in Tung Sumrit, Nakhon Ratchasima province
9 การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง
In vitro propagation of Bromheadia aporoides Rchb.f.
10
Cloning of cDNAs encoding ACC oxidase gene from the Dendrobium sonia cultivar ‘Earsakul’ fl owers
11
Phytochemical screening, phenolic content and free radical scavenging activity of Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh stem and leaf extracts
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 410 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand