วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Herminium coiloglossum Schltr. (Orchidaceae), a new record for Thailand
2 -
Two new distribution records of Odontochilus Blume (Orchidaceae) from Laos
3 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาเชิงตัวเลขของผลพืชเผ่าหมอน้อย (วงศ์ทานตะวัน) ในประเทศไทย
Morphometric analysis on achene of tribe Vernonieae (Asteraceae) in Thailand
4 การศึกษาเบื้องต้นเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์มะดูกบางชนิดในประเทศไทย
Preliminary study of leaf epidermis of some species of Celastraceae in Thailand
5 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบและการจัดจำแนกพืชวงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae) บางชนิดในประเทศไทย
Leaf epidermal anatomy and classification of some Bignoniaceae species in Thailand
6 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการระบุชนิดพืชสกุล Lysiphyllum (Benth.) de Wit วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (Fabaceae-Caesalpinioideae) ใน ประเทศไทย
Comparative anatomy as an aid to identification of the genus Lysiphyllum (Benth.) de Wit (Fabaceae-Caesalpinioideae) in Thailand
7 รูปแบบการแปรผันของการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์ ฟลูออเรสเซนซ์ในรอบวันของไลเคน Parmotrema tinctorum ในอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
Diel patterns of CO2 gas exchange and chlorophyll florescence in the lichen Parmotrema tinctorum in Khao Yai National Park
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 174 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand