รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

ลำดับ ชื่อ หน่วยงาน
1. Aekkhaluck Intharuksa คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. Henrik Balslev Aarhus University
3. PAKORN TIPPAYASRI สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
4. Pei Shengji Kunming Institute of Botany
5. Vinan Chaipanich University of Kent
6. กนกอร ศรีม่วง มหาวิทยาลัยพะเยา
7. กมลทิพย์ สุวรรณเดช กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
8. กมลเนตร ศรีธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. กรกนก ตั้งจิตมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. กฤษณะ บุญกรุด รร.ตชด.บ้านโป่งลึก
11. กสานติ์ หาญชนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. ก้องกิดากร ทวีปัญญาภรณ์ เกษตรศาสตร์
13. กิตติยุทธ ปั้นฉาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. กีรติ ตันเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15. เกรียงไกร บรรจงเมือง สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
16. เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์
17. ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18. ขวัญกมล ทวายตาคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
19. ขวัญชนก วีระศิริ ขอนแก่น
20. คงเดช สวาสดิ์พันธ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
21. คงฤทธิ์ ติณะรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
22. จันทรารักษ์ โตวรานนท์ แม่ฟ้าหลวง
23. จารุณี เกษรพิกุล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
24. จิตเกษม หลำสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
25. จิตติมา เต็มคอน หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช
26. จิราภรณ์ ปาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27. จิราภรณ์ บุญมาก กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
28. จุณจะรา ทุยไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
29. จุฬาลักษณ์ ลาเกิด สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
30. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
31. ฉัตรมณี คำบรรลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
32. ชฎาพร เสนาคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33. ชนกพร จีนสีคง หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช
34. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
35. ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36. ชลกร ขวัญชัยนนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา
37. ชวลิต กอสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38. ชัยชาญ มณีรัตน์รุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
39. ชูศรี ไตรสนธิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ทักษิณ
41. ไชยยง รุจจนเวท แม่ฟ้าหลวง
42. ณฐา ชัยเพชร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
43. ณัชชา ไชยสูง เชียงใหม่
44. ณัชชา สุจริตใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45. ณัฐพล เคียนขัน สงขลานครินทร์
46. ณัฐวดี วงษ์เทศ เกษตรศาสตร์
47. ณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48. ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
49. ดวงแก้ว ปัญญาภู สถาบันการแพทย์แผนไทย
50. ถาวร สุภาพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51. ถาวร สุภาวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52. ทวีโชค จำรัสฉาย สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพรรณพืช
53. ทัชชกร คำคุณเมือง ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
54. ทิวธวัฒ นาพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
55. ธวัชชัย เหล็กดี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
56. นพรัตน์ ทูลมาลย์ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
57. นเรศ ปินตาเลิศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58. นารท นาคเฉลิม แม่โจ้
59. นิธิ ไทยสันทัด คณะเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลียเชียงใหม่
60. บดินทร สอนสุภาพ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
61. บุญทับ กันทะเตียน สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
62. บุญสนอง ช่วยแก้ว หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช
63. บุณยาพร รณรงค์ แม่ฟ้าหลวง
64. บุษบาวรรณ ฮุยงาม หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช
65. เบญจวรรณ ลีนิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
66. เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
67. ประชา เตชนันท์ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68. ประทีป ปัญญาดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69. ประทีป มีศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
70. ประสิทธิ์ วังคภพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71. ประเสริฐ คำออน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72. ปรารถนา สำริดเปี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73. ปริทรรศน์ ไตรสนธิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74. ปริศนา วงค์ล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ
75. ปาจรีย์ อินทะชุบ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
76. ปิยชาติ ไตรสารศรี สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพรรณพืช
77. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ วิทยาลัยทองสุข
78. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79. โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
80. พรนเรศ ทวีโคตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
81. พรพรรณ ขจรจิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
82. พลอยชนก ปทุมานนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา
83. พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
84. พัชรี หลุ่งหม่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
85. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86. พิสุทธิ์ พวงนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
87. เพชรน้ำผึง รอดโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
88. ไพโรจน์ สัตยสัณห์กุล -
89. ภัทร วาศนา กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
90. ภัทรวดี แสงเพียงจันทร์ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
91. ภัทราพร บุญมี นเรศวร
92. ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
93. ภานุวัฒน์ บุญเรืองขาว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
94. ภาวิดา เกตุสิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
95. มาณี แก้วชนิด สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
96. เมลิสสา สวนอุดม เกษตรศาสตร์
97. รพีภรณ์ ขันธะสีลา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98. รสสุคนธ์ กลิ่นหอม สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
99. ระพีพร พลเหี้ยมหาญ มหาสารคาม
100. รัชฎา คชแสงสันต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101. รัชนี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
102. รัฐพล ศรประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
103. รัตนาวลี เสนาวงศ์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104. ราตรี พระนคร ม.เทคโนโลยีรามงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
105. เรณู อยู่เจริญ ราชภัฏนครสวรรค์
106. ลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
107. วณิชชา เมืองรมย์ เกษตรศาสตร์
108. วรรณชัย ชาแท่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
109. วรรณนรี เจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110. วรรณวิภา ไชยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111. วรางรัตน์ ง่วนชู เชียงใหม่
112. วลัยพร วิศวชัยวัฒน์ สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพรรณพืช
113. วัฒนา ปัญญามณีศร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
114. วิชญ์ภาส สังพาลี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
115. วิชาญ เอียดทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
116. วิยะกาญจน์ บุญยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
117. วิลาวัลย์ พร้อมพรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118. วิสินี จันทร์มหเสถียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119. วีระชัย ณ นคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
120. วุฒิชัย ฤทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121. ศรายุทธ รักอาชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
122. ศรีวรรณ ไชยสุข สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
123. ศิรินภา กิตติวงค์ สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพรรณพืช
124. ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
125. เศรษฐศักดิ์ สมุดความ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
126. ษิรวิภัคจ์ ธัญกัญจณธรณ์ เชียงใหม่
127. สงัด ปัญญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128. สมศักดิ์ กรีชัย สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
129. สรณะ สมโน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130. สรวิศ บาเปีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
131. สรัญญา วัชโรทัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
132. สวิง ขันทะสา สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
133. สิริพร จารุกิตติ์สกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134. สุกัญญา นนทะลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135. สุขุมาภรณ์ แก้วแสงใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136. สุจิตรา จางตระกูล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช
137. สุดารัตน์ สุตพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
138. สุธิศา สุขสังข์ภา มหาวิทยาลัยพะเยา
139. สุธีระ เหิมฮึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140. สุนิสา สูงตัง หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช
141. สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
142. สุมนทิพย์ บุนนาค มหาวิทยาลัขอนแก่น
143. สุมิตานันท์ จันทะบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
144. สุรพล แสนสุข สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145. สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146. สุวิชญา บัวชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
147. สุวิมล ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
148. เสาวนีย์ สุทธิชล เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
149. เสาวลักษณ์ บุญมา พะเยา
150. หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
151. อนัญญา ทองสิมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
152. อรจิรา ทองสุกมาก กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
153. อรทัย เนียมสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
154. อรรจนา ด้วงแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
156. อังคณา อินตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
157. อัจฉรา แก้วน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
158. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159. อาวุธ หงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
160. เอื้อมพร จันทร์สองดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เว็บไซต์การประชุมฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าร่วมได้เข้าถึงและรับความสะดวกจากทางผู้จัด

การใช้งานเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
FAQ
Sitemap

ข่าวล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
1 พฤษภาคม 59

ที่มาและวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นของการยกระดับความสำคัญให้แก่วงการการศึกษาทางด้านภูมิปัญญาจากใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมหรือเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยในทุกๆด้านในอนาคต

ติดต่อเรา