การนำเสนอผลงาน


การเตรียมต้นฉบับบทคัดย่อ

แม่แบบบทคัดย่อ

         บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ไฟล์ประเภท Word (.doc/.docx) โดยมีรูปแบบดังนี้

ชื่อเรื่อง ต้องสั้นกะทัดรัดและมีคำที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษร Browallia New ขนาด 20 pt ตัวหนา ภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยอักษร Times New Roman ขนาด 16 pt ตัวหนา


ชื่อผู้เขียน ให้ระบุชื่อผู้เขียน ภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษร Browallia New ขนาด 16 pt ตัวหนา ภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt ตัวหนา สถาบันที่สังกัด ที่อยู่สถาบัน และอีเมล์ของผู้วิจัยที่เป็นผู้ประสานงาน ภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษร Browallia New ขนาด 14 pt ตัวหนา ภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยอักษร Times New Roman ขนาด 10 pt ตัวหนา


บทคัดย่อ สรุปความสำคัญของเนื้อหา ภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษร Browallia New ขนาด 16 pt ส่วนภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt


คำสำคัญ ควรมี 3-5 คำ ภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษร Browallia New ขนาด 16 pt ตัวหนา ภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวหนา


การตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะห่างจากขอบกระดาษ 2.5 ซม.

ดูตัวอย่างบทคัดย่อ (ดาวน์โหลด)


การส่งบทคัดย่อ
        สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อ (.doc/ .docx) เข้าสู่ระบบ หรืออัพโหลดไฟล์บทคัดย่อภายหลังการสมัคร โดยล็อกอินเข้าสู่โปรไฟล์และเลือกดำเนินการในส่วนการส่งผลงานกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559


รูปแบบการนำเสนอผลงาน

โปสเตอร์
        เป็นโปสเตอร์แนวตั้ง ขนาด A0 กว้าง 80 เซนติเมตร x สูง 110 เซนติเมตร เนื้อหาต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำวิจัย สถาบันที่สังกัด อีเมล์ บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ผู้ทำวิจัยควรอยู่ประจำที่โปสเตอร์เพื่ออธิบายหรือตอบข้อซักถามต่างๆ ในช่วงเวลาตามที่แจ้งไว้ในกำหนดการ

บรรยาย
        นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที


การเตรียมต้นฉบับบทความฉบับเต็ม

        บทความสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดยบทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สามารถส่งต้นฉบับบทความได้ที่อีเมล์ qsbg.ethnoconference2016@gmail.com กำหนดส่งบทความ 24 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2559

*รูปแบบบทความฉบับเต็ม คลิก


เว็บไซต์การประชุมฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าร่วมได้เข้าถึงและรับความสะดวกจากทางผู้จัด

การใช้งานเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
FAQ
Sitemap

ข่าวล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
1 พฤษภาคม 59

ที่มาและวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นของการยกระดับความสำคัญให้แก่วงการการศึกษาทางด้านภูมิปัญญาจากใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมหรือเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยในทุกๆด้านในอนาคต

ติดต่อเรา