ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

        ต่อไปนี้จะใช้คำว่า "เว็บไซต์" แทน "เว็บไซต์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน" และใช้คำว่า "ผู้ลงทะเบียน" แทน "ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์ท้องถิ่น"

การใช้งานเว็บไซต์
1. ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต้องให้ความเคารพต่อเว็บไซต์โดยไม่กระทำการอันเป็นการคุกคามหรือบ่อนทำลายทั้งด้านข้อมูลและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือเจ้าชองเว็บไซต์ ในที่นี้คือองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2. ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อทรัพสินทางปัญญาของข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ 3. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การลงทะเบียน
1. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนไว้เป็นความลับ แต่อาจเผยแพร่ชื่อผู้สมัครและสถาบันที่สังกัดต่อสาธารณะเพื่อเป็นการง่ายแก่การเข้าถึงการตรวจสอบสถานะและรายชื่อผู้สมัคร 2. เว็บไซต์อาจจัดเก็บข้อมูลการใช้งานบางอย่างของผู้สมัครไว้ในรูปแบบ cookies เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเอง และเพื่อเป็นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 3. การสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ จะเสร็จสมบูรณ์และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 3. กรณีผู้ลงทะเบียนที่ได้ชำระค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยมีความต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถกระทำได้ก่อนวันเริ่มงานประชุม 7 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ โดยการแจ้งผ่านทางอีเมล์ของเลขาฯ คณะทำงาน คืออีเมล์ qsbg.ethnoconference2016@gmail.com หรือยกเลิกผ่านบัญชีผู้สมัครในเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ยกเลิกเข้าร่วมการประชุมฯจะได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวนอันเนื่องมาจากการหักภาษีเงินได้ตามระเบียบการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเว็บไซต์การประชุมฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าร่วมได้เข้าถึงและรับความสะดวกจากทางผู้จัด

การใช้งานเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
FAQ
Sitemap

ข่าวล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
1 พฤษภาคม 59

ที่มาและวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นของการยกระดับความสำคัญให้แก่วงการการศึกษาทางด้านภูมิปัญญาจากใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมหรือเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยในทุกๆด้านในอนาคต

ติดต่อเรา