การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน


การลงทะเบียน

        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน PDF แล้วส่งมาที่ qsbg.ethnoconference2016@gmail.com (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฏาคม 2559)

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท Early bird rate
(ชำระภายใน 15 กรกฎาคม 2559)
Normal rate
(ชำระหลัง 15 กรกฎาคม 2559)
Excursion
นักเรียน/นักศึกษา 500 บาท 1,000 บาท TBA
ประชาชนทั่วไป 800 บาท 1,500 บาท TBA

การชำระค่าลงทะเบียน

        สามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี "เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (BGO Income)" บัญชีเลขที่ 515-1-41943-9

            ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับหลักฐานค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าประชุมแล้วเท่านั้น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม


วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

1. แนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนแบบออนไลน์ (คลิก)
2. แนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนภายหลังการสมัคร (คลิก)
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมเขียนชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน ทางโทรสารหมายเลข 053-841204 หรือ ทางอีเมล์ : qsbg.ethnoconference2016@gmail.com 
นักเรียน/นักศึกษา กรณีลงทะเบียนล่วงหน้าให้แนบสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน หรือ แสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน
เว็บไซต์การประชุมฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าร่วมได้เข้าถึงและรับความสะดวกจากทางผู้จัด

การใช้งานเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
FAQ
Sitemap

ข่าวล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
1 พฤษภาคม 59

ที่มาและวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นของการยกระดับความสำคัญให้แก่วงการการศึกษาทางด้านภูมิปัญญาจากใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมหรือเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยในทุกๆด้านในอนาคต

ติดต่อเรา